Pro koho jsme určeni:

Služby Rané péče Kuk jsou určeny rodinám s dětmi od narození do sedmi let věku, které mají zrakové nebo kombinované postižení nebo jejichž vývoj je ohrožen z důvodu předčasného narození nebo jiné rizikové situace.

V praxi to znamená, že do cílové skupiny spadají rodiny s dětmi:

 • se zrakovou diagnózou
 • bez zrakové diagnózy, ale s potížemi ve zrakovém vnímání
 • předčasně narozenými, které chtějí podpořit rozvoj zrakového vnímání v raném věku
 • s opožděným psychomotorickým vývojem
 • s kombinovaným postižením (se zrakovou diagnózou)

Službu poskytujeme na území celého Plzeňského a Karlovarského kraje.

Služby jsou zdarma.

Jak to funguje?

Do rodin jezdí přidělený poradce rané péče v domluvený den a v pravidelných intervalech, zpravidla 1x za 1 – 3 měsíce. Pracuje jak s dítětem, tak s rodinou.

Poradce poskytuje odborné poradenství a zároveň se snaží podpořit rodinu, aby se v situaci zorientovala a zvládla ji. Poradenství se týká oblastí sociálních dávek, vzdělávání, předává zkušenosti z rodin i kontakty na odborníky a mnoho dalšího. Společně se snaží podpořit celkový vývoj dítěte, k tomu zapůjčuje vhodné pomůcky a učí rodiče s nimi správně pracovat.

Poslání

Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. Stavíme na vlastních silách a schopnostech každého člena rodiny. Snažíme se umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání.

Cíle

 • Veřejnost i odborníci vědí o službách rané péče.
 • Rodina je o službách včas informována.
 • Rodina získá veškeré dostupné informace:
  • o metodách, pomůckách a postupech práce s dítětem, které má postižení nebo jehož vývoj je ohrožen;
  • o svých právech a nárocích (dávky a výhody sociálního zabezpečení, získávání rehabilitačních a zdravotních pomůcek);
  • o dalších službách a zařízeních (respitní péče, předškolní zařízení, speciálně pedagogická centra atd.);
  • o kontaktech na odborníky.
 • Rodiče umí používat vhodné metody podpory svého dítěte.
 • Dítě dosáhne maximálního možného rozvoje svých schopností a dovedností.
 • Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování o možnostech a budoucnosti své a svého dítěte a způsobech péče o ně.

Zásady

Zásada partnerství

Rodiče/pečující osoby jsou nám při poskytování služby rovnocennými partnery. Postřehy rodičů, týkající se vývoje jejich dítěte, jsou pro nás cenné a jsou důležitou součástí konzultace, dále s nimi pracujeme, stavíme na nich. Denní rytmus rodiny je důležitý, snažíme se ho nenarušovat, ale přizpůsobit se mu. Během každé konzultace zjišťujeme názory, potřeby a přání rodiny, které se stávají východiskem pro další plánování služby. Podmínkou partnerství je aktivní přístup obou stran.

Zásada respektu

Respektujeme kulturní, sociální a výchovné podmínky každé rodiny. Respektujeme prostředí rodiny. Respektujeme sdělení rodiny. Při sdělování rizik vyplývajících ze zdravotního stavu dítěte respektujeme, v jaké fázi přijetí diagnózy se rodina nachází. Výjimkou je pouze závažný zdravotní stav, kdy jsou nutná rychlá opatření. Respektujeme komunikační styl rodiny a přizpůsobujeme úroveň komunikace rodině tak, aby nám všichni její členové rozuměli.

Zásada diskrétnosti

Chráníme soukromí rodiny. Respektujeme důvěrnost sdělení a osobních dat. Dodržujeme mlčenlivost a nesdělujeme třetím osobám svěřené informace. Porušením principu diskrétnosti není, když musíme vůči rodině využít ohlašovací povinnost.

Zásada komplexnosti

Klientem služby je celá rodina, proto se při poskytování služby zaměřujeme nejen na všechny aspekty postižení dítěte (psychomotorický rozvoj, sociální rozvoj, komunikace s okolím), ale i na potřeby a přání rodičů související s postižením dítěte. Usilujeme o to, aby rodina mohla žít co nejběžnějším způsobem života. V případě potřeby zprostředkováváme rodičům kontakty na další odborníky. Usilujeme o neustálé zvyšování odborné úrovně práce a uplatňování nových přístupů a metod. Spolupracujeme a konzultujeme s dalšími odborníky.

Zásada nestrannosti

Nabízíme možnosti, ale konečné rozhodnutí dělají rodiče, nenutíme je do našich představ. Je pro nás důležité, aby rodiče znali výhody i nevýhody daného řešení. Respektujeme právo a zodpovědnost rodiny rozhodovat o sobě, včetně možnosti nabídky službu vůbec nevyužít. Jako podpůrné opatření předáváme anonymní zkušenosti ostatních rodičů, vždy ale usilujeme o rovnováhu sdělovaných informací (informujeme o všech pro i proti). Ve vztahu mezi rodiči nestraníme ani jednomu z rodičů, zachováváme neutralitu.

Historie

Naše organizace vznikla pod názvem Středisko rané péče v Plzni v roce 2002 jako sedmé regionální pracoviště Společnosti pro ranou péči z potřeby zajistit kvalitní služby rané péče v Západních Čechách. Do této doby byly služby rané péče této oblasti zajišťovány Středisky rané péče Praha a České Budějovice.

Už v březnu 2002 jsme získali od Městského úřadu Plzeň 3 prostory v Tomanově ulici číslo 5, Plzeň. Na stejné adrese sídlíme dodnes, jen jsme se přestěhovali do přízemí, abychom zajistili bezbariérový přístup.

V roce 2010 prošlo Středisko rané péče Plzeň zásadní změnou. Došlo k odchodu střediska jako organizační jednotky s právní subjektivitou od původního zřizovatele, Společnosti pro ranou péči, o. s.

Od 2011 jsme získali novou právní subjektivitu a název. Veškerá činnost a závazky původní organizace přešly na nově vzniklou obecně prospěšnou společnost s názvem Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.

V roce 2015 jsme se rozhodli pro změnu právní subjektivity a úpravu názvu. Od roku 2016 se jmenujeme Raná péče Kuk, z.ú., vše ostatní zůstalo nezměněno.